Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

Кариери

„ Компас дивелъпмент“ ООД, с ЕИК: 200945477 е администратор на лични данни, а автобиографията Ви ще съдържат лични данни. 
С изпращането на Вашата автобиография Вие давате своето съгласие да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от посочения администратор на лични данни, така предоставените от Вас с автобиографията лични данни, с оглед кандидатстването Ви за работа, респективно с цел подбора и преценката за назначаването Ви на работа при администратора на данни, като евентуален Ваш Работодател.
Личните Ви данни ще се съхраняват и обработват от посочения администратор на данни за срок до назначаването Ви на работа, но за не повече от 1(една) година, считано от датата на изпращането на данните от Ваша страна, след което ще бъдат изтривани/заличавани.
Информираме Ви, че имате права по ЗЗЛД и по регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС по отношение на събирането, съхраняването и обработването на личните Ви данни от администратора на данни, включително, но не само, правото да искате от администратора на данните достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и правото на преносимост на данните, както и правото да направите възражение срещу обработването на данните и правото на жалба до КЗЛД срещу незаконосъобразно обработване на данните от Администратора.
Имате опит в областта на недвижимите имоти? Възползвайте се от възможността за реализация във водеща агенция! Кандидатствайте сега! — в КОМПАС ПРОПЪРТИ!ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО РЕЗЮМЕ И МОТИВАЦИОННО ПИСМО:

 office@compassproperty.eu

телефон за контакт: + 359 898453334         

Илиана Накова