Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ 

 

 

 

 

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ

 

Иван и брат му Марин са съсобственици. Иван притежава 2/6 идеални части  от апартамент, намиращ се в двуетажна къща, а Марин-  4/6 идеални части. Към жилището има и маза.

 

Двамата братя устно се разбират Иван да преустрои избеното помещение в магазин.  В бъдеще, когато решат да извършат делба, Марин е съгласен магазинът да е в дял на Иван.

 

Иван се снабдява с разрешение за преустройство. Същото е издадено на името на двамата братя, в качеството им на съсобственици. Има и одобрен архитектурен проект.

 

Но може ли Иван да бъде сигурен, че след извършване на преустройството, ще стане собственик на магазина?

 

Избеното помещение по начало няма самостоятелно съществуване. То е принадлежност към съответното жилище. Така че, собственик на избеното помещение е собственика на апартамента.

 

 

Двамата братя са съсобственици и притежават идеални части от въпросния апартамент. Избеното помещение принадлежи и на двамата.

 

Какво означава наличието на одобрен архитектурен проект за преустройство на избеното помещение?

 

С този проект ще се промени неговото предназначение, както и принадлежността му към жилището ще отпадне. То ще стане самостоятелен обект.  Собственикът му вече може да е различен от този, който е собственик на апартамента.

 

Възможно е избеното помещение да е предназначено за общо ползване и да обслужва всички апартаменти в къщата. За извършване на преустройството му, ще е нужно съгласие на всички съсобственици. Разпореждането с вече преустроеното избено помещение също ще се извършва от всички.  Но нашият случай не е такъв.

 

Но може ли Иван да бъде сигурен, че след извършване на преустройството, ще стане собственик на магазина?

 

Устното споразумение  не е достатъчно и Иван не може да е сигурен, че при делба, магазинът ще премине в негов дял.

Съсобствеността може да бъде прекратена с делба.

 

Има два вида делба- доброволна и съдебна.

 

Доброволната се извършва чрез сключването на договор с нотариално заверени подписи на всички съсобственици. Съдебната делба се извършва по съдебен ред, започвайки с писмена молба на един или няколко от съсобствениците. Ако между Иван и Марин няма спорове, те могат да сключат договор за доброволна делба.

 

Необходимите документи за това са следните:

 

- Документ за собственост /нотариален акт или др./

 

- Удостоверение за наследници

 

- Скица на имота

 

- Одобрен архитектурен проект за преустройство

 

- Данъчна оценка на имота

 

Също така, ако бъде извършена делба, може да се възложи право на надстрояване само в полза на някой от съделителите.