Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ПО ДАВНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ПО ДАВНОСТ

   

Придобиването на недвижим имот може да стане по няколко начина 

 

-          Чрез сделка / покупко-продажба, дарение и др./ 

-          По наследство 

-          Чрез завещание 

-          По давност 

 

Давността е период от време, определен от закона, през който едно лице владее и ползва един  чужд имот с намерението да стане негов собственик. 

 

Колко години са необходими, за да станете собственик? 

  

-          5 години- ако владението е добросъвестно 

Купувате имот и подписвате нотариален акт за покупко-продажба. Впоследствие разбирате, че продавачът по сделката не е бил собственик на имота. Или като вариант може да научите, че  продавачът е бил собственик, но е бил поставен под запрещение. Възможно е да имате завещание във ваша полза, но същото поради неспазване на формата, да е нищожно. Вие предварително не сте знаели тези обстоятелства. На практика не сте станали собственик, независимо от наличието на нотариален или друг акт . В този случай, ако сте владяли имота в продължение на 5 години, вие законно може да придобиете собствеността върху него. 

-          10 години – недобросъвестно владение. 

Това е владение, което не се основава на основания, които могат да направят едно лице собственик. Например подписали сте предварителен договор за покупко-продажба на имот. Този договор не ви прехвърля собствеността, защото е нужно да се сключи нотариален акт. Но такъв във вашия случай не се подписва. Какъв може да е резултата ? Ако от датата на  подписване на предварителния договор са изминали 10 години, вие може да  станете собственик на имота. 

Подобна е хипотезата, когато имаме наследствен имот и един от сънаследниците го владее в продължение на 10 години. Той може да се позове на изтеклата давност и да стане собственик. 

 

Освен НЕОБХОДИМ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, законът поставя и други изисквания:

 

1.Владението трябва да е било НЕПРЕКЪСНАТО за предвидения период- 5 или съответно 10години. 

Ако то е било прекъснато за повече от 6 месеца, се приема че давността се прекъсва. Изтеклия до момента срок отпада и след възстановяване на владението, започва да тече нов срок, независимо колко е изтекъл преди този момент.

 

2.Владението трябва да е ЯВНО. 


Владелецът трябва явно да покаже своето намерение да стане собственик на имота, явно да го владее като свой.
Действия, които демонстрират това желание, са :

 

-извършване на действия по деклариране на имота в данъчната служба на името на владелеца, 

-заплащане на данъци и такси за имота,

-откриване на партиди за ток и вода на негово име и други.3.Владението да е НЕОБЕЗПОКОЯВАНО- това означава действителният собственик да не оспорва владението на владелеца чрез предявяване на собственическите си права пред съда и др.
 
Ако горните изисквания са изпълнени, владелецът може да си извади НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА за съответния имот. Този акт се нарича още констативен, защото той не създава право на собственост, а само констатира факта на изтекла придобивна давност. За да станете собственик на основание давност, вие трябва да се позовете на нея, снабдявайки се с нотариален акт.

       

Необходими документи, които трябва да се представят пред нотариуса за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка:1.Скица/схема за съответния имот.

2.Молба-декларация, която е стандартен тип и може да се вземе от нотариуса или от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В тази молба се описва подробно имота, посочват се 3 свидетели / най-добре е да са съседи на имота /, които да докажат периода на вашето владение, както и че то е непрекъснато, явно и необезпокоявано. Молбата трябва да е в 2 екземпляра.

Първо се внася молбата в съответната Агенция по геодезия, картография и кадастър, попълва се и се подписва от съответния служител. След това тази молба се подава до съответната Община, където се води имота. Готовата молба-декларация, заедно със скицата, се подават в съответната данъчна служба за изваждане на данъчна оценка на имота.

3.Удостоверение, че имота не е общинска, съответно не е държавна собственост / когато има дворно място /.4. Документ за собственост на въпросния имот- ако владелецът е придобил имота въз основа на документ /нотариален акт/ и се позовава на кратката 5 годишна давност.Нотариусът разпитва тримата посочени от вас свидетели и съставя протокол. Накрая нотариусът издава постановление, с което констатира собствеността на основание изтекла в полза на молителя придобивна давност.

 

Всеки заинтересован може да оспори по съдебен ред този нотариален акт, искайки неговата отмяна. Подава се искова молба, а основания ще са:-Неизтичане на необходимия законов срок, нужен за придобиване на собствеността.

- Владeнието не е осъществявано явно, необезпокоявано и без прекъсване.

 

Съдът ще вземе крайното решение, преценявайки представените доказателства в тяхната съвкупност.