Отпадъците са ресурса на бъдещето

 

 

 

ИНЖЕНЕРИНГОВИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на проекти в областта на възстановяване на околната;
 • Технологично проектиране на инсталации за управление на отпадъците;
 • Технологично проектиране на инсталации за управление чисти и отпадни води;
 • Проектиране на нестандартно оборудване;
 • Проектиране в областта на управлението и третирането на отпадъци;
 • Компютърно моделиране, създаване и управление на бази данни,
 • Хидрогеоложки модели;
 • Работни проекти:
 • Ландшафна архитектура и дизайн;
 • Инженерингова дейност в областта на опазване на околната среда и възстановяването и;
 • Технологии в изграждане на депа;
 • Технологии в мениджмънта за управление на отпадъците;
 • Технологии за компостиране;
 • Инсталации за сепариране на отпадък
 • Инсталации за анаеробно разлагане на микроорганизми;
 • Инсталации за балиране на отпадък;
 • Компактиране на отпадък;

 

 

 


Е.A.Солушънс OОД  © 2016. Всички права запазени.