Продажби и наеми на недвижими имоти от Compass Property

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

Какви данни се съдържат в кадастралния регистър и в кадастралната карта на недвижимите имоти? 

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА на един имот съдържа неговите граници. Независимо дали става дума за поземлен имот, сграда включително изградена в груб строеж или самостоятелен обект в сграда. 

СХЕМИТЕ на самостоятелните обекти в сграда отразяват разположението на отделните обекти по етажи, без да  съдържат данни за точното им положение и точните им размери. 

Всеки недвижим имот се определя с ИДЕНТИФИКАТОРА си. Той е уникален за отделните имоти.  

За всеки един имот  се съдържат данни за начина на предназначение и трайно ползване на територията, в чиито граници попада. В кадастралната карта се съдържат точките от геодезическата основа, наименованията на улици, местности, водни течения, и други, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.

         

В кадастралната карта се нанасят държавната граница, границите на административно – териториалните единици, на землищните граници и на териториите с еднакво трайно предназначение. За всеки недвижим имот в кадастралния регистър се отразяват и площта на имота, административния му адрес, за сграда – нейната  етажност , както и данни за собствениците и носителите на други вещни права, като и актовете, които доказват техните права.